Témy

 • explicitné a implicitné znalosti, odvodzovanie, obmedzujúce podmienky, reprezentácie znalostí
 • objavovanie znalostí v databázach, distribuovaných dátových priestoroch, v prúdoch dát a udalostí
 • získavanie a reprezentácia znalostí od expertov
 • vyhľadávanie informácií, textové a multimediálne databázy, modelovanie podobnosti, extrakcia vlastností z dát, rozpoznávanie v textových, zvukových a obrazových dátach
 • spracovanie prirodzeného jazyka
 • znalostné systémy a ich aplikácie
 • všadeprítomná inteligencia
 • strojové učenie
 • multiagentové technológie a plánovanie
 • reprezentácia metaznalostí, značkovacie jazyky, sémantická anotácia dokumentov
 • extrakcia informácií z textu
 • sémantický web, ontológie a konceptuálne modely
 • webové a gridové služby, architektúra orientovaná na služby
 • znalostné gridy
 • jazyky vzorov
 • používateľské rozhranie
 • znalosti a bezpečnosť
 • sociálne siete a spolupráca v prostredí webu
 • rozvoj noriem pre web
 • správa znalostí - ľudia, procesy, kultúra organizácie
 • inteligentné e-technológie: e-learning, e-goverment, e-business, e-commerce
 • webové podporné systémy pre odporúčanie, zprístupňovanie informácií a navigácie