Informácie pre Autorov

Jazyk príspevku

Príspevky môžu byť v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.

Rozsah príspevku

Maximálny rozsah príspevku je 12 strán (v prípade posterov sú to max. 4 strany).

Vypracovanie príspevku

Pre vypracovanie príspevku je nevyhnutné použiť štýl LLNCS vydavateľstva Springer Verlag určený pre oblasť Computer Science, konkrétne pre konferenčné zborníky a iné mnoho autorské práce. Štýl je k dispozícii pre LaTeX2e a Microsoft Word. Ďalšie podrobné informácie k štýlu nájdete na stránke Springer Verlag.

Pri vypracovaní príspevku sa snažte dodržiavať základné typografické pravidlá. Používajte len čiernobiele obrázky alebo obrázky v odtieňoch šedej. Na nakreslenie obrázkov použite ľubovoľný vektorový program.

Šablóny na vypracovanie príspevku:

Odovzdanie príspevku

Príspevok na posudzovanie, ktorý vyhovuje požiadavkám, treba odovzdať do konferenčného systému vo formáte pdf alebo doc.

Príspevok vo verzii na tlač treba odovzdať do konferenčného systému v tvare doc alebo zip obsahujúci všetky zdrojové súbory v LaTeXu spolu s náhľadom v pdf.

Prezentácia príspevku

Dĺžka prezentácie dlhého príspevku je 20 min + diskusia 5 minút.

Veľkosť posteru je maximálne A0 (120 x 85 cm) v orientácii portrait.

Zverejnenie príspevkov na CEUR

Vybrané príspevky v anglickom jazyku budú so súhlasom autorov publikované na webe CEUR:

http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/